Dodatek k obchodním podmínkám pro nákup zboží v kampani En Primeur

Vážení zákazníci, tento dotatek k obchodním podmínkám se týká pouze nákupu vín v rámci kampaně En Primeur - nevzathuje se na nákup běžně dostupných vín!

Obchod en primeur má svá pravidla, která se mnohdy odlišují od běžných podmínek při klasickém způsobu prodeje a nákupu.

Vínem en primeur se rozumí víno, které již bylo sklizeno a zpracováno, avšak v době uzavření kupní smlouvy (nákupu přes internetový obchod na základě souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami) se nachází teprve ve stádiu zrání v sudech nebo v tancích. K plnění uvedeného vína do lahví (v nichž bude distribuováno) dojde zpravidla až v období po uzavření kupní smlouvy, přičemž konkrétní doba, kdy se tak stane, je závislá zejména na druhu, resp. charakteru jednotlivého vína, průběhu vegetačního období, okolnostech sklizně a zpracování, jakož i na zvyklostech nebo rozhodnutí výrobce.


Cena

Uvedená kupní cena u produktu je bez DPH, konečná částka se navýší pouze o DPH. Na její výši nemá vliv budoucí vývoj měn, cen předmětného nebo jiného vína ani nákladů na uskladnění, přepravu či jiné služby, jakkoli se týkající zboží.

V momentě, kdy je zboží připraveno k odběru či odeslání kupujícímu, může být v případě volby doručení zboží přepravní firmou fakturována cena dopravy (viz. obchodní podmínky).


Platba

Na základě přijaté objednávky od kupujícího vystaví prodávající (firma TASTEVIN s.r.o., sídlem u Nikolajky 957/11, Praha 5), zálohou fakturu na objednané zboží. Kupující je povinen do 14 dní zálohovou fakturu uhradit platebním příkazem. V případě neuhrazení zálohové faktury v termínu splatnosti závazky Prodávajícího vůči Kupujícímu zanikají.

V momentě, kdy je zboží k dispozici, je prodávající povinen informovat kupujícího e-mailem, domluvit s ním čas a způsob dodání zboží a vystavit daňový doklad k zálohové faktuře, popřípadě vystavit fakturu na dopravu.

V okamžiku, kdy prodávající po nalahvování vína získá právo nakládat se zbožím, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

Kupující se zavazuje, že všechny prodávajícím řádně vyfakturované platby na základě kupní smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s ní zaplatí prodávajícímu vždy řádně a včas. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kterékoli platby na základě kupní smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s ní, je povinen zaplatit prodávajícímu kromě dlužné částky také úroky z prodlení z dlužné částky za celou dobu svého prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.


Doprava

Způsob dopravy (viz. obchodní podmínky) je kupujícím zvolen na základě výzvy od prodávajícího až v momentě, kdy je zboží připraveno k odběru či odeslání (v případě výběru doručení přepravní firmou je VŽDY účtován poplatek za dopravu -viz. obchodní podmínky).
 
V případě, že kupující objedná současně zboží v rámci kampaně En Primeur a zboží běžného charakteru, výběr způsoby dopravy se vztahuje pouze k běžnému zboží.


Dodací lhůta

Prodávající je povinen opatřit zboží tak, aby mohlo být kupujícímu předáno v termínu:

víno ročníku 2015 – rok 2018
víno ročníku 2016 – rok 2019
víno ročníku 2017 – rok 2020

(v závislosti na době vyskladnění jednotlivých nalahvovaných vín jejich výrobci).

Kupující přitom bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento termín může být z důvodu delšího zrání jednotlivých vín v sudech nebo v tancích přiměřeně prodloužen.

V momentě, kdy je zboží k dispozici, je prodávající povinen informovat kupujícího e-mailem a domluvit s ním čas a způsob dodání zboží.

Zboží je předáno buď kupujícímu, nebo zástupci kupujícího výslovně zmocněnému k převzetí zboží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem kupujícího.

Pokyn týkající se místa předání zboží v České republice musí učinit kupující prokazatelným způsobem a ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy mu dojde sdělení prodávajícího, že zboží je připraveno k dodání kupujícímu.

Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady uskladnění zboží za celou dobu tohoto prodlení kupujícího ve výši odpovídající sazbě za takové uskladnění aktuální v té době v České republice.

 

 

VÍNO.CZ je zde pro všechny milovníky vín, jak pro začátečníky, kteří víno teprve poznávají, tak i pro ty vínu znalejší. VÍNO.CZ má informativní charakter, na E-SHOPu najdete široký sortiment vín z celého světa

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

Grand Bateau rouge 2015

Jméno „Grand Bateau“ neboli „Velká loď“ odkazuje na slavné Ch. Beychevelle...
Skladem 120 ks
Cena
275 Kč

Crémant de Bourgogne Blanc de Brut de Chastenay (Union Blasons de Bourgogne)

Slavnostní okamžiky vyžadují slavnostní víno.
Skladem 111 ks
Cena
325 Kč

Sancerre blanc 2015/17 (Domaine Vacheron)

Sancerre je rodištěm nejslavnějšího francouzského Sauvignonu.
Skladem 120 ks
Cena
550 Kč