Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Společnost Dominec & spol., s.r.o., se sídlem U Nikolajky 957/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27572471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116783 (dále také jen „Společnost“), jako prodejce vín na trhu v České republice a poskytovatel dalších s tím souvisejících služeb zpracovává při své podnikatelské činnosti osobní údaje zákazníků pro účely: (1) uzavření a plnění Kupních smluv o prodeji vína (včetně případného skladování a přepravy tohoto vína), resp. Smluv o poskytnutí dalších souvisejících služeb, a (2) přímého marketingu Společnosti zaměřeného na její zákazníky.

2. Správcem i zpracovatelem těchto osobních údajů zákazníků je Společnost.

3. Uvedené zpracování osobních údajů zákazníků je nezbytné pro splnění smlouvy (smluv), jejíž smluvní stranou je subjekt zpracovávaných osobních údajů, a pro účely oprávněných zájmů správce.

4. Společnost jako správce a zpracovatel osobních údajů zákazníků bude takto zpracovávat vždy jen: jméno, příjmení, datum narození (popř. také IČO), adresu bydliště (resp. i sídla) a e-mailovou adresu jednotlivých zákazníků-fyzických osob, a to výlučně na dobu nezbytnou pro naplnění shora vyjmenovaných účelů tohoto zpracování.

5. Zpracovávané osobní údaje zákazníků nebudou předávány žádnému dalšímu subjektu (ať už v České republice, nebo v zahraničí, a to v rámci EU ani mimo EU).

6. Společnost proto k tomuto zpracování osobních údajů zákazníků nepotřebuje souhlas subjektu předmětných osobních údajů. (Pokud by v jednotlivém konkrétním případě měly být osobní údaje zákazníka zpracovány i pro jiný účel, který vyžaduje souhlas subjektu osobních údajů k takovému jejich zpracování, Společnost si vždy předem potřebný souhlas zákazníka vyžádá a zákazníkovi ještě předtím poskytne předepsané informace a poučení.)

7. Společnost bude při shromažďování, zpracovávání, ochraně a zabezpečení osobních údajů zákazníků dodržovat všechny povinnosti aktuálně vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) /dále také jen „Nařízení“/ a ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8. To se týká také informačních a poučovacích povinností, které má Společnost jako správce a zpracovatel vůči subjektům jí zpracovávaných osobních údajů. Informace, které jsou předmětem uvedených povinností Společnosti, jsou přitom obsaženy především v tomto materiálu Zpracování a ochrana osobních údajů, jenž je umístěný a veřejně přístupný na webových stránkách Společnosti www.vino.cz (rubrika: Zpracování a ochrana osobních údajů).

9. Právním důvodem zpracování osobních údajů zákazníků je jednak nezbytnost tohoto zpracování pro uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník (subjekt zpracovávaných osobních údajů), resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu osobních údajů, jednak jeho nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti jako správce osobních údajů jejích zákazníků.             (Pokud jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány pro účely, kdy je vyžadován souhlas jejich subjektu, je právním důvodem takového zpracování osobních údajů zákazníka jeho svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a dobrovolný souhlas k uvedenému zpracování osobních údajů.)

10. Právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníků pro účely vyjmenované shora v bodu 1. jsou ustanovení Článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

11. Oprávněné zájmy Společnosti jako správce ve smyslu ustanovení Článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení přitom vyplývají jednak z definice účelu (1) obsaženého shora v bodu 1., jednak z důvodu (47) Nařízení, a to zvláště z jeho poslední věty.

12. Předmětem zpracování osobních údajů zákazníků budou vždy pouze jejich osobní údaje vyjmenované shora v bodu 4. (Zpracování jakéhokoli dalšího osobního údaje zákazníka vyžaduje zákazníkův souhlas, včetně jeho předchozího nezbytného informování a poučení.)

13. Osobní údaje zákazníků budou shromažďovány v elektronické podobě a ukládány na zabezpečeném a veřejně nepřístupném serveru (nosiči) Správce, přičemž Správce bude takto uložené a zabezpečené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu uvedenou shora v bodu 4. a vždy výhradně jen ke shora definovaným účelům. Osobní údaje zákazníků nebudou používány žádným jiným způsobem ani k žádnému jinému účelu. (Pro případné použití těchto osobních údajů k jakémukoli jinému účelu je nezbytný postup uvedený shora v bodu 6., věta v závorce.)

14. Osobní údaje zákazníků budou při jejich zpracování chráněny způsobem odpovídajícím povaze těchto osobních údajů a způsobu jejich zpracování, jakož i případným rizikům, která s tím souvisejí. Ochrana osobních údajů zákazníků bude přitom spočívat především ve vhodných technických a organizačních opatřeních Společnosti. Pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů zákazníků a zmírnění rizik spojených         s jejich zpracováním přijala Společnost jako správce zejména následující adekvátní bezpečnostní opatření: ukládání osobních údajů na zabezpečeném a veřejně nepřístupném serveru (nosiči) a jejich pseudonymizace. V případě úniku nebo jiného narušení zpracovávaných osobních údajů zákazníků učiní správce neprodleně veškerá opatření, která mu – v závislosti na povaze takového narušení – ukládá platná obecná právní úprava, a to včetně případného ohlášení příslušnému orgánu ochrany osobních údajů a oznámení dotčeným subjektům osobních údajů.

15. V rámci zpracování osobních údajů zákazníků nebude prováděno profilování ani žádné jiné automatické zpracování osobních údajů. (Profilováním se přitom rozumí forma automatického zpracování osobních údajů, která spočívá v použití osobních údajů             k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu osobních údajů, jako je například rozbor nebo odhad jeho ekonomické situace, osobních preferencí, zájmů, chování apod.)

16. Správce povede záznamy o činnostech zpracování, pokud budou – zvláště vzhledem      k povaze Společnosti – pro takové zpracování osobních údajů zákazníků platnou obecnou právní úpravou předepsány.

17. Zákazník má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato práva:

(a)   Právo na přístup k osobním údajům. Každý zákazník jako subjekt zpracovaných osobních údajů má právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům. Jmenovitě má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány; a pokud tomu tak je, má právo získat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům i k informacím, které s jejich konkrétním zpracováním souvisejí. Těmito informacemi jsou zejména: (A) informace o účelu zpracování osobních údajů, (B) informace o době, po kterou budou osobní údaje uloženy, (C) informace o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů či omezení jejich zpracování, (D) informace o existenci práva vznést námitku proti zpracování (v případech, kdy právním důvodem zpracování osobních údajů není souhlas jejich subjektu k takovému zpracování), (E) informace o existenci práva kdykoli odvolat udělený souhlas ke zpracování osobních údajů     (v případech, kdy právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas jejich subjektu k takovému zpracování), (F) informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, (G) informace o tom, že zákazník nemá povinnost udělit souhlas ke zpracování svých osobních údajů a k jejich poskytnutí správci      (v případech, kdy platná obecná právní úprava souhlas subjektu osobních údajů k takovému jejich zpracování vyžaduje), a (H) informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud o to zákazník požádá, správce mu poskytne kopii jeho zpracovávaných osobních údajů (a to první kopii bezplatně). Jestliže zákazník podá uvedenou žádost v elektronické podobě, správce mu – nepožádá-li zákazník o jiný způsob vyřízení podané žádosti – poskytne zmíněné informace v běžně používané elektronické podobě.

(b)  Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů. Zákazník má právo požádat správce, aby bez zbytečného odkladu provedl opravu nebo doplnil zpracovávané osobní údaje zákazníka, jestliže tyto osobní údaje jsou nepřesné či neúplné.

(c)   Právo na omezení zpracování osobních údajů. Zákazník má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů zákazníka, a to zejména v případě, že: (A) zákazník popírá přesnost těchto osobních údajů, (B) správce již osobní údaje zákazníka nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník jako jejich subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či (C) zákazník vznesl námitku proti zpracování.

(d)  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, kdy osobní údaje zákazníka nejsou zpracovávány na základě jeho souhlasu k jejich zpracování, má zákazník z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Stane-li se tak, přestane správce tyto osobní údaje dále zpracovávat, ledaže by prokázal závažné oprávněné důvody: (A) pro jejich další zpracování (které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka) či (B) pro určení, výkon anebo obhajobu svých právních nároků.

(e)   Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Jestliže zákazník udělí správci souhlas ke zpracování svých osobních údajů, má právo tento udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost správcova zpracování osobních údajů zákazníka založená na souhlasu zákazníka, uděleném před jeho odvoláním.   

(f)   Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů. Zákazník má právo požádat správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal zákazníkovy osobní údaje (právo „být zapomenut“). Správce je tak povinen učinit, zejména pokud: (A) tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsou zpracovávány, (B) zákazník odvolal udělený souhlas ke zpracování svých osobních údajů (přičemž neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování), (C) zákazník vznesl námitku proti zpracování (přičemž neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování) nebo (D) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v platném právním řádu České republiky či EU.

(g)  Právo podat stížnost dozorovému úřadu. Zákazník je při porušení ochrany osobních údajů nebo souvisejících práv zákazníka oprávněn podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Tímto dozorovým úřadem bude zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).   

18. Kromě toho má zákazník jako subjekt osobních údajů i další práva, a to zejména: (A) právo na přenositelnost zpracovaných osobních údajů (tzn. právo získat od správce své zpracované osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat je jinému správci, aniž by mu v tom správce bránil), (B) právo na náhradu újmy v případě, že správce poruší platnou obecnou právní úpravu zpracování a/nebo ochrany osobních údajů a zákazník jako subjekt osobních údajů          v důsledku takového porušení utrpí hmotnou či nehmotnou újmu, a (C) právo na účinnou soudní ochranu vůči správci i vůči dozorovému úřadu.

19. Podá-li zákazník jako subjekt zpracovaných osobních údajů správci žádost opírající se o některé z práv zmíněných shora v bodech 17. písm. (a) až (f) a 18. písm. (A), musí mu správce bez zbytečného odkladu (nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti) poskytnout informaci o přijatých opatřeních. Tuto jednoměsíční lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce. O takovém prodloužení lhůty i o jeho důvodech musí správce informovat žadatele.

20. Veškeré žádosti, námitky proti zpracování osobních údajů, odvolání uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů nebo jakákoli jiná sdělení, dotazy či podání, týkající se zpracování a/nebo ochrany osobních údajů zákazníka, může zákazník zaslat správci buď písemně na jeho adresu: Dominec & spol., s.r.o., U Nikolajky 957/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, nebo e-mailem na jeho e-mailovou adresu: info@vino.cz.

 

Dominec & spol., s.r.o.
Tomáš Dominec
jednatel

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

Chateau Francs Magnus 2020

Bordeaux Supérieur z vápencového terroiru oblasti Fronsac se skvělým poměrem cena / výkon.
Skladem 120 ks
Cena
350 Kč

Merlot 2018 (Domaine Blomac)

Bohaté, elegantní víno, které se vyznačuje především příjemným aroma, komplexitou a jemností.
Skladem 9 ks
Cena
158 Kč

Domaine Brichot "Tegula" blanc 2023

Na tu cenu nečekaně bohaté a zároveň řízné víno.
Skladem 120 ks
Cena
245 Kč